هزینه‌ی استفاده از این سرویس چقدر است؟
از روی چه دستگاه‌هایی می‌توانم از سرویس ایمینو استفاده کنم؟
اگر به مشکلی برخورد کنم کجا میتونم مطرح کنم؟
این برنامه رو از چه طریقی می‌تونم دانلود کنم؟
اشتراک خریداری کردم ولی فعال نیست؟