راهنما
ویژگی‌ها

ایمینو با ایجاد یک VPN بر روی دستگاه می‌تواند امکان نظارت شما بر مصرف اینترنت فرزندانتان را فراهم نماید. بنابراین وجود دسترسی ایجاد VPN هم برای نظارت بر مصرف و هم ایجاد فضایی امن برای فرزندانتان در فضای مجازی ضروری است.

برای اعطای این دسترسی مراحل زیر انجام شود:

1. ابتدا مطابق شکل زیر وارد بخش «تنظیمات» فرزند خود شوید:

دسترسی دستیار ایمینو

2. سپس گزینه‌ی «مدیریت اینترنت» را انتخاب فرمایید:

دسترسی دستیار ایمینو